ബ്രിക്ക് & ബ്ലോക്ക്

ബ്രിക്ക് & ബ്ലോക്ക്

ഗ്രാസ് ബ്ലോക്കുകളും ഇന്റർലോക്കിംഗ് ബ്ലോക്കുകളും

22
33
66
11
77
55
44
99
88
222
333
444
555
111

സ്ലോപ്പ് ഇഷ്ടിക

1
9
2
10
3
11
4
5
6
7
8

കല്ല് നിയന്ത്രിക്കുക

11
3
10
2
9
1
8
7
6
5
4

ഇഷ്ടിക നിരത്തുന്നു

111
222
333
444

തടയുക

1
9
2
10
3
11
4
5
6
7
8