കാന്റൺ മേള 2019 ഏപ്രിൽ 15 മുതൽ 19 വരെ

കാന്റൺ മേള 2019 ഏപ്രിൽ 15 മുതൽ 19 വരെ

ചൈനയിലെ ഏറ്റവും വലിയ ദ്വിവത്സര വ്യാപാര മേളയാണ് കാന്റൺ മേള, ചൈന ഇറക്കുമതി, കയറ്റുമതി മേള. ചൈനയിൽ ബിസിനസ്സ് വിജയം ആഗ്രഹിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും കാന്റൺ വ്യാപാര മേള ഇതിനകം അനിവാര്യമായിത്തീർന്നതിൽ അതിശയിക്കാനില്ല. പൊതുവായി പറഞ്ഞാൽ, കമ്പനികൾക്ക് കാന്റൺ മേളയിൽ പങ്കെടുക്കാൻ പ്രയാസമാണ്, ശക്തമായ സംരംഭങ്ങൾക്ക് മാത്രമേ അതിൽ പങ്കെടുക്കാൻ കഴിയൂ. ഭാഗ്യവശാൽ, ഞങ്ങളുടെ കമ്പനിയായ ടിയാൻജിൻ സിൻ‌ഷിഫെംഗ് ഹൈഡ്രോളിക് മെഷിനറി സി.


പോസ്റ്റ് സമയം: ഏപ്രിൽ -17-2020